Argument je vstup funkce. Obecně zapsáno funkce(argument). Ve funkci sin(2x+5) je argument 2x+5. Ve funkci je argument 3+x.

Funkční hodnota, je hodnota, kterou nabývá funkce f(x) v bodě x. Jinými slovy, je to hodnota y. Příklady možných zápisů:

Nejmenší společný násobek (zkratka: NSN) několika daných čísel je nejmenší kladné celé číslo, které je celočíselným násobkem všech daných čísel. Například nejmenší společný násobek čísel 15, 20 a 90 je 180. Vypočítáme ho následovně. Nejprve si rozložíme jednotlivá čísla na součiny prvočísel:

Pro NSN vybereme nejvyšší mocniny prvočísel.

Přirozená čísla N, přirozeným číslem (číslem z oboru přirozených čísel) se v matematice rozumí nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3, …).

Podmínky řešitelnosti se uvádějí proto, aby se předešlo v matematice nedefinovaným jevům. Tři nejčastěji se vyskytující jsou:

  1. Jmenovatel se nesmí rovnat roven nule.
  2. Argument sudé odmocniny musí být nezáporný.
  3. Argument logaritmu  musí být kladný.