Pythagorova věta říká, že součet obsahů čtverců nad oběma odvěsnami se rovná obsahu čtverce nad přeponou. Pokud na obrázku žádné čtverce nevidíte, tak si pamatujte raději toto:

pro náš obrázek bude tedy platit:

A jak si ze vztahu vyjádřit odvěsnu a? Třeba takto:

 

Příklad 1: Napište rovnici pro výpočet přepony pro tento pravoúhlý trojúhelník:

 

Rovnice bude vypadat takto:

 

Příklad 2: Vypočítejte délku strany x:

Řešení:

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie