V pravoúhlém trojúhelníku leží proti pravému úhlu přepona a pravý úhel svírají odvěsny.
  • strana c je přeponou trojúhelníku ABC (viz obrázek)
  • strany a, b jsou odvěsnami trojúhelníku ABC (viz obrázek)

Euklidovy věty

Pythagorova věta

Goniometrické funkce

Aristoteles.Cz Matematika Chemie