Vypočtěte limitu n-tého členu posloupnosti:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie