Grafem kvadratické funkce je parabola. Pokud není řečeno jinak, je kvadratické rovnice definována na celém oboru reálných čísel.

Obecný zápis funkce

Obecný zápis kvadratické funkce vypadá takto , kde a, b, c jsou reálné konstanty. Konstanta a musí být nenulová, jinak by se jednalo o lineární funkci.

Vrcholový zápis funkce

Často bude potřeba si vyjádřit zápis kvadratické funkce do tohoto tvaru , kde k je nenulová konstanta a x0; y0 jsou souřadnice vrcholu paraboly V[x0y0]

Více teorie najdete zde.

Příklady kvadratických rovnic naleznete zde.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie