Vektorový součin značíme křížkem, výsledkem vektorového součinu je opět vektor. Výsledný vektor w je kolmý na rovinu, ve které leží původní vektory u = (u1, u2, u3) a v = (v1, v2, v3). Všimněme si, že vektorový součin počítáme pouze v trojrozměrném prostoru.

Směr vektorového součinu je dán pravidlem pravé ruky (dlaň přiložíme k prvnímu vektoru,  ohnuté prsty směřují k druhému vektoru a palec ukazuje výsledný vektor w).

 

 

 

 

 

 

Kalkulačka - online výpočet vektorového součinu

u = (u1;u2;u3) = ( , , )                 * vyzkoušejte si, že uxv = -vxu
v = (v1;v2;v3)  = ( , , )                                      

  w = uxv = (, , )
 |w| = 

Velikost vektorového součinu

Velikost vektoru w si můžeme také vypočítat pomocí velikostí vektorů u a v, musíme ovšem znát úhel , který svírají.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie