Výpočet pH silných kyselin a zásad

Příklady
Silné kyseliny Silné zásady

Výpočet pH roztoků silných  kyselin

  pH roztoku silné kyseliny se vypočte jako záporný dekadický logaritmus rovnovážné koncentrace vodíkových kationtů.

 U silných jednosytných kyselin je rovnovážná koncentrace rovna analytické koncentraci kyseliny tedy [H+] = cHA.

silná jednosytná kyselina HA Upřesnění
silná dvojsytná kyselina H2A Upřesnění

Disociací silných kyselin vznikají kationty vodíku. Podle mocnosti kyseliny, se odštěpí jeden nebo více vodíkových kationtů:

Disociace silné jednosytné kyseliny [H+] = c(HA)

  • HA ==> H++ A-                                                                                            

Disociace silné jednosytné kyseliny [H+] = 2c(H2A) 

  • H2A ==> 2H++ A-                                                                                       

 

Výpočet pH roztoků silných zásad

 pH roztoku silné zásady se opět vypočte jako záporný dekadický logaritmus rovnovážné koncentrace vodíkových kationtů.

Pro praktické výpočty je ovšem jednodušší použít tyto dva vztahy:

 
 

Pro jednosytné a dvojsytné silné zásady můžeme psát:

silná jednosytná zásada BOH Upřesnění
silná dvojsytná zásada B(OH)2 Upřesnění

Disociací silných zásad vznikají hydroxidové anionty OH-. Podle mocnosti zásady, se odštěpí jeden nebo více OH-:

Disociace silné jednosytné zásady [OH-] = c(BOH)

  • BOH ==> B++ OH-                                                                                   

Disociace silné dvojsytné zásady [OH-] = 2c(B(OH)2)

  • B(OH)2 ==> B++ 2OH-                                                                          

>>>Příklady výpočtu pH silných kyselin a zásad<<<

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie