Stavová rovnice ideálního plynu vypadá takto:

  • p ... tlak  [Pa]
  • V ... objem [m3]
  • n ... látkové množství [mol]
  • T ... termodynamická teplota v Kelvinech [K]
  • R ... molární plynová konstanta R = 8,315 [J.mol-1.K-1]

Nejčastější chybou při výpočtech ze stavové rovnice jsou právě nesprávné jednotky. Pro jednodušší a rychlejší počítání byla ze stavové rovnice ideálního plynu odvozena rovnice pro výpočet látkového množství za standardních podmínek (T = 273,15K, p = 101,325 kPa). Z konstant T, p, R vznikla nová konstanta - molární objem Vm.

Příklady:

Příklad 1: Chlor zaujímá při teplotě 27°C a tlaku 100,0 kPa objem 24,6 dm3. Vypočítejte látkové množství a hmotnost chloru.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie