Chemické rovnice bez redoxních změn, jsou takové rovnice, které popisují reakce, při kterých nedochází ke změně oxidačního čísla.

Typickým příkladem může být rovnice neutralizace hydroxidu vápenatého kyselinou chlorovodíkovou:

Ca(OH)2 + 2HCl ==> CaCl2 + 2H2O

Při vyčíslování takovýchto rovnic postupujeme tak, že vycházíme z molekuly, která má velké dolní indexy. Zde by to mohl být Ca(OH)2 nebo CaCl2. Dále upravujeme stechiometrické koeficienty (ta velká čísla) tak, aby počet atomů každého prvku byl na obou stranách rovnice stejný.

Více příkladů na vyčíslování chemických rovnic >>

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie